Ga naar de inhoud

Zaken van (het Gelselaars) Belang 2010-22

 • Een projectgroep onderzoekt of het mogelijk is een markt in Gelselaar te houden. Als locatie wordt in eerste instantie aan de hoek Diepenheimseweg/Schoolstraat gedacht.
 • Vier mensen hebben belangstelling om een huis te bouwen op het terrein van de voormalige Openbare school.
 • De status beschermd dorpsgezicht houdt de gemoederen flink bezig.
 • Alleen een groenteboer heeft belangstelling als standhouder op de markt in Gelselaar en daarmee wordt dit project stop gezet.
 • De Benneker als multi functioneel centrum blijkt niet tot de mogelijkheden te behoren en de werkgroep wordt opgeheven.
 • Dit jaar is  Dorpsböke geopend op 3 december in een lokaal van de school
 • Samen met de vereniging kleine kernen (VKK) is een pilotproject gestart over hoe een kleine kern toch de krimp kan overleven door eventueel samen te werken met andere kleine kernen/dorpen
 • In het overleg dat het bestuur heeft gehad met de projectgroep is besloten om deze op te heffen. Reden hiervoor is dat het makkelijker is om voor projecten afzonderlijk direct mensen te benaderen en mobiliseren.
 • Op 13 september is Gelselaar officieel aangewezen als Beschermd Dorpsgezicht. Dit is gedaan in de kerk waarbij de officiële papieren zijn overhandigd aan Burgemeester Bloemen en Wim Kossink. Daarnaast is op deze middag de wandelroute geopend door het dorp, waarbij mensen worden gewezen op, en uitleg krijgen bij de mooiste plekken in ons dorp.
 • In de kern zijn met provinciale subsidie in overleg met omwonenden voetbal, kerk, gemeente en vrijwilligers (zelfwerkzaamheid) de parkeerplaatsen bij de voetbal aangelegd en de carré om de kerk aangepast.
 • In het buitengebied is het project Dorpen in het groen gestart. Voor het aanpassen van groen is plantmateriaal voor lagere prijzen beschikbaar gesteld, ook konden mensen advies krijgen voor de groene aanplant.
 • Het college van B&W heeft de plannen voor transitie van de Klokslag naar Dorpshoes goedgekeurd inclusief de toezegging van een financiële bijdrage van de gemeente voor de realisering. Er is een “Stichting Dorpshoes Gelster” in oprichting.
 • In 2014 is er door de werkgroep Dorpsvisie een start gemaakt met het schrijven van een nieuwe dorpsvisie
 • Gelselaars Belang heeft subsidie gevraagd en gekregen voor het maken van een mobiel podium. Deze is met het zomerconcert van Excelsior in juni in gebruik genomen. Voor het transport is een aanhangwagen aangeschaft.
 • Afgevaardigden van de belangenverenigingen van Noordijk, Geesteren en Gelselaar gaan samen kijken naar de mogelijkheden voor het aanleggen van klompenpaden tussen deze 3 kernen.
 • De kluscommissie Kerkhof is momenteel in gesprek met de gemeente over nog beter en praktischer onderhoud van de begraafplaats. Dit zou kunnen d.m.v. gedeeltelijke overname van enkele werkzaamheden.
 • Extra aandacht is er in Gelselaars Belang besteed aan het probleem steenmarters. In mei 2015 werden maar liefst 63 handtekeningen verzameld van huishoudens in de kern van Gelselaar die een totaal aan schadeposten hadden van € 18.000,= Veelal was er schade aan de auto’s.
 • Op 2 juli heeft de werkgroep de dorpsvisie gepresenteerd in Borculo op het gemeentehuis aan het college en ambtenaren. Deze is daar zeer goed ontvangen
 • AED: de gemeente stopt met subsidie voor het onderhoud van de AED. Gelselaars Belang wil dat deze voorziening wel in het dorp blijft, ook al betekend dat dat het ons dan geld kost.
 • Na veel voorbereidend werk door de gemeente en belangenverenigingen is het akkoord voor een glasvezelnetwerk in het buitengebied van Berkelland bereikt. De officiële eerste schop in de grond heeft plaatsgevonden bij Erve Brooks op 12 December. De aangepaste doelstelling voor het daadwerkelijk kunnen gebruiken van het glasvezelnetwerk in het hele buitengebied van Berkelland is eind 2017.
 • Dorpshoes: is nagenoeg afgerond. Op 8 april is de feestelijke opening.
 • In samenwerking met aanwonenden en de gemeente is in augustus gestart met het maken van een schetsplan voor het braakliggende stuk grond waarop de voormalige GA van der Lugtschool stond.
 • GB zal met een externe expert een schouw doen van de potentiële verblijfplaats van steenmarters. Geadviseerd wordt om schades te blijven melden bij de gemeente.
 • Een nieuwe website is gerealiseerd voor Gelselaar. Deze nieuwe website is beter leesbaar op mobiele telefoons en tablets en heeft daarnaast weer een moderne frisse uitstraling. Om dubbele activiteiten te voorkomen is het belangrijk dat alle verenigingen hun activiteiten plaatsen op de agenda. 2018
 • Na enkele jaren voorbereiding is op 17 maart begonnen met het leegmaken van het huidige schoolplein. Dankzij de vele vrijwilligers die aanwezig waren die dag, was er aan het eind van de middag een leeg schoolplein klaar voor de wederopbouw. De daarop volgende weken heeft de firma Vossebeld met enkele vrijwilligers hard gewerkt om tot een fantastisch eindresultaat te komen.
 • In 2019 is gestart met de uitvoer van de plannen om te komen tot een meer uniforme en vooral passende dorpsinrichting.
 • Er is een werkgroep gevormd met mensen die zich willen inzetten op het gebied van duurzaamheid.
 • Een  locatiestudie voor het plaatsen van een extra mast ten behoeve van de mobiele bereikbaarheid heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. Na de inventarisatie heeft Vodafoon besloten om de mast in het Noordijkerveld op te waarderen en vooralsnog af te zien van het plaatsen van een extra mast.
 • De woonvisie Gelster Besteet heeft na een lang proces geleid tot een conceptvisie, op basis waarvan uitvoering gegeven kan worden aan projecten.
 • In verband met de Corona-maatregelen is het niet mogelijk om een fysieke ledenvergadering te organiseren, daarom is gekozen voor een digitale vorm.
 • De kruising Bollertweg is een plek waar de laatste tijd ongelukken zijn geweest en deze plek is onderwerp van gesprek met de gemeente. De politie is hier ook bij betrokken. We willen dit najaar met een groep in gesprek om te kijken welke oplossingen mogelijk zijn om het risico op ongevallen te verkleinen.
 • De grond van Johan Mensink is verkocht aan een projectontwikkelaar uit Doetinchem, onder voorbehoud dat het bestemmingsplan van deze grond gewijzigd wordt van ‘zorg’ naar ‘wonen’. Het plan is om hier 11 woningen te realiseren: 2 maal vrijstaand, 2 maal twee-onder-een-kap en een blok van 5 woningen.
 • In 2022 is door een werkgroep gewerkt aan de opzet van een dorpsvisie waarin thema’s aan de orde zijn gekomen zoals: in stand houden voorzieningen, rol verenigingen en het betrekken van  nieuwe bewoners bij activiteiten in het dorp.
 • De werkgroep Gelster Besteet zag in 2022 hun inspanningen beloond. Vooral het plan Mensink is in 2022 eindelijk geconcretiseerd met de verleende bouwvergunning door de gemeente.
 • De statuten van het Belang worden aangepast op basis van de huidige wetgeving.
 • Ruim 35 jaar is de intocht van Sint georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de school. Deze verantwoordelijkheid is overgenomen dor GB